1970-81 Firebird & Trans-Am A/C Ducts

1970-81 Firebird & Trans-Am A/C Ducts

 

#1


LH Vent Duct
(GM Part #9799880)
1970-81 Firebird/Trans-Am

 

#2


LH (Column) Transition Duct
(GM Part #477722)
1970-81 Firebird/Trans-Am

#3


Center (Under Radio) Transition Duct
(GM Part #477802)
1970-81 Firebird/Trans-Am

#4


Center Vent Duct
(GM Part #477675)
1970-81 Firebird/Trans-Am
#5

Lower (Main) Distribution Duct
(GM Part #3963721)
1970-81 Firebird/Trans-Am


Heater Box to Lower Distribution Duct Flange
(GM Part #9799610)
1970-81 Firebird/Trans-Am
#6


RH Vent Duct
(GM Part #9799926)
1970-81 Firebird/Trans-Am
A/C Defrost Duct
(GM Part #39637121)
1970-81 Firebird/Trans-AmLH Dash Vent Assembly
(GM Part #9799761)
1970-81 Firebird/Trans-AmRH Dash Vent Assembly
(GM Part #9790625)
1970-81 Firebird/Trans-AmA/C Heater Floor Duct
(GM Part #3967989)
1970-81 Firebird/Trans-Am
Center Vent Assembly
(GM Part #9799486)
1970-81 Firebird/Trans-Am


A/C Cowl Fresh-Air Block-Off Plenum Assembly

1970-81 Firebird/Trans-Am

(GM #3979732)A/C
Kick-Panel Recirculation Assembly

1970-81 Firebird

(Includes vacuum actuator,
 mount & connecting rod.
GM Part #'s 1996505, 3967981/3967983 & 3895929)
A/C Cowl Fresh-Air Block-Off Baffle Panel

1970-81 Firebird/Trans-Am

(GM #3998417)